• język migowy
BIP
Grafika BIP

Regulamin

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy

Dział I
Postanowienia ogólne

§1

Funkcjonowanie Ośrodka opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa służbowego, podporządkowania, podziału czynności służbowych i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.

§2

Regulamin organizacyjny Ośrodka, zwany dalej regulaminem, określa:

 1. zasady podziału zadań pracowników Ośrodka,
 2. strukturę organizacyjną Ośrodka,
 3. postanowienia końcowe.

§3
Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone:

 1. zlecone - z zakresu administracji rządowej, których wykonanie zlecono Ośrodkowi na mocy obowiązujących ustaw,
 2. z zakresu administracji rządowej powierzono Ośrodkowi na podstawie porozumień zawartych między Wójtem Gminy a organem administracji rządowej.

Dział II
Podział zadań i kompetencji pracowników Ośrodka
§4

Kierownik Ośrodka:

 1. kierownik kieruje całokształtem działalności Ośrodka,
 2. kierownik jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Ośrodka i reprezentuje GOPS na zewnątrz,
 3. kierownik wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu zadań zleconych i zadań własnych oraz zarządzenia wewnętrzne dotyczące działalności Ośrodka na podstawie udzielonego upoważnienia przez Radę Gminy,
 4. Kierownik sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością Głównego Księgowego i pracownikami Ośrodka.

§5

Księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

 1. opracuje projekt budżetu,
 2. dokonuje analizy budżetu i na bieżąco informuje Kierownika Ośrodka o jego realizacji,
 3. czuwa nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej,
 4. zapewnia ochronę mienia GOPS,
 5. opracowuje dla Rady Gminy sprawozdania z wykonania budżetu za dany rok,
 6. zapewnia prawidłowe wykonanie budżetu, czuwa nad zachowaniem równowagi budżetowej i przestrzeganiem dyscypliny budżetowej,
 7. współpracuje z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym i Skarbnikiem Gminy,
 8. prowadzi księgowość syntetyczną i analityczną,
 9. zabezpiecza wszystkie dokumenty księgowe,
 10. sporządza sprawozdania finansowe i bilanse oraz przedkłada je Skarbnikowi Gminy,
 11. prowadzi i kontroluje wydawane środki pieniężne, obroty pieniężne na rachunkach bankowych i ponosi za nie odpowiedzialność,
 12. planuje i realizuje wszystkie wydatki,
 13. realizuje inne zadania zlecone przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy.

§6
Pracownicy socjalni

Do zadań pracowników socjalnych należą sprawy związane z udzieleniem świadczeń, a w szczególności:

 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na podstawie zgłoszonych i uprzednio zarejestrowanych wniosków lub przyjęcie wniosku do protokołu,
 • wywiad przeprowadza się w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o potrzebie przyznania świadczeń lub o zmianie sytuacji osobistej i majątkowej osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń,
 • w sytuacjach wymagających bezzwłocznego przyznania świadczeń wywiad przeprowadza się nie później niż w ciągu 2 dni od daty powzięcia informacji,
 • przeprowadzenie wywiadów środowiskowych i kontrolnych w miejscu zamieszkania,
 • rozeznanie sytuacji środowiskowej w przedstawienie propozycji dotyczących udzielenia pomocy,
 • planowanie pomocy,
 • prowadzenie w GOPS dokumentacji dotyczącej klientów OPS-u,
 • prowadzenie rejestru wpływu wniosków i zeszytu wyjść,
 • terminowe załatwianie wniosków,
 • przekazywanie wywiadów środowiskowych wraz z proponowaną wysokością świadczeń do zatwierdzenia Kierownikowi GOPS,
 • wspomaganie osób i rodzin wymagających pomocy w osiągnięciu możliwie pełnej aktywności społecznej,
 • współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi mające na celu rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów,
 • organizowanie różnorodnych form pomocy, a także udział w rozwijaniu infrastruktury odpowiedzialnej zmieniającym się potrzebom społecznym,
 • zapobieganie procesowi marginalizacji osób i grup, a także przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w środowisku lokalnym,
 • wykonywanie i prowadzenie innych dodatkowych zadań zleconych przez Kierownika GOPS.

§7

 1. Stanowiska wymienione w § od 5 do 7 odpowiadają za wykonywanie zadań określonych niniejszym regulaminem organizacyjnym oraz za zadania określone w zakresie czynności dla poszczególnych stanowisk (umieszczone w aktach osobowych).
 2. Wszystkich pracowników obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej i przestrzeganie Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

Dział III
Struktura organizacyjna Ośrodka
§8


Do wykonania zadań własnych oraz zadań zleconych tworzy się w Gminnym Ośrodku Pomocy następujące stanowiska pracy:

 1. Kierownik GOPS - pełny etat,
 2. Główny Księgowy - pełny etat,
 3. Pracownicy socjalni - 2 etaty.

Dział IV
Zasady ogólne
§9

 1. Kierownik podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania GOPS-u i ponosi za nie odpowiedzialność.
 2. Decyzje administracyjne wydawane przez Kierownika są rejestrowane i przechowywane w odpowiednich aktach.

Dział V
Postanowienia końcowe
§10

 1. Obowiązki i odpowiedzialność poszczególnych pracowników Ośrodka zawierają zakresy i czynności umieszczone w aktach osobowych.
 2. Na okres nieobecności pracownika w pracy zastępstwo wyznacza Kierownik GOPS.
 3. Przy zmianach personalnych pracowników Ośrodka obowiązuje protokolarne przekazywanie zakresu pracy i obowiązków.
 4. Gminny ośrodek Pomocy Społecznej ma swoją siedzibę w lokalu przy ulicy Sobieskiego 5 w Nędzy.
 5. Ośrodek udostępnia pracownikom jedno urządzenie telefoniczne o numerze abonenckim 410 20 50, kserokopiarkę, 2 komputery i internet.
 6. Urzędowanie odbywa się w godzinach od 730 do 1700 w poniedziałek, od wtorku do czwartku w godzinach 730 do 1530, oraz w piątek od godziny 730 do 1400.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy
Pierwsza publikacja
Bienia Renata 2019-01-03 13:42
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
42
do góry