• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Dane GOPS/Informacje nieudostępnione w BIP

Informacje nieudostępnione w BIP

Na mocy ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Dostęp do informacji jest także realizowany z pomocą:
- wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej, pochodzących z powszechnego wyboru
- wyłożenia lub wywieszenia informacji w powszechnie dostępnym miejscu (art. 11 ust. 1 i 2)
- poprzez terminale informacyjne (infomaty)
- udostępniania na wniosek zainteresowanego (art.10.ust.1.).


Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

1) Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w trybie ustawy można złożyć w formie ustnej lub pisemnej.
2) Jeśli informacja może być udostępniona niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba  występująca o informację nie musi składać pisemnego wniosku.
3) Jeżeli informacja nie może być udostępniona niezwłocznie, obowiązuje wniosek pisemny (art.10)
4) Informacja, o której mowa w punkcie 3., udostępniana jest na pisemny wniosek  zainteresowanego "bez zbędnej zwłoki", to znaczy nie później niż w terminie 14 dni od daty  złożenia wniosku (art. 13.ust.1).
5) Jeżeli z uzasadnionego powodu zachowanie tego terminu jest niemożliwe, wnioskodawca jest w ciągu 14 dni powiadamiany o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym  terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od daty złożenia wniosku.
6) Możliwe jest skopiowanie, sporządzenie odpisu, wydrukowanie, przesłanie pocztą, pocztą  elektroniczną lub przeniesienie informacji na  płytę CD (w postaci plików w powszechnie używanych standardach zapisu dla komputerów PC obsługiwanych przez system operacyjny MS Windows).
7) W przypadku informacji wymagających przetworzenia wnioskodawca zostanie obciążony  kosztami związanymi ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji oraz  koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku (art.15.ust.1).
Wnioskodawca, w ciągu 14 dni od złożenia wniosku, zostanie powiadomiony o wysokości opłaty i może wówczas dokonać zmian w swoim wniosku lub go wycofać.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej

1) Odmowa udzielenia informacji może nastąpić ze względu na jej niejawność (ochrona danych  osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna,  przedsiębiorcy, i inne).
2) Podstawą do odmowy udzielenia informacji przetworzonej może być brak przesłanek do  uznania, że przetworzenie informacji w zakresie wskazanym we wniosku jest szczególnie  istotne dla interesu publicznego.  Obowiązek rozważenia tej przesłanki spoczywa na instytucji rozpatrującej wniosek.
3) Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej. Odwołanie od decyzji rozpoznaje  się w terminie 14 dni (art.16.ust.2.pkt.1).
4) W przypadku niektórych rodzajów informacji publicznych, np. dotyczących zasobu  geodezyjnego, informacji o środowisku i innych, ustawa o dostępie do informacji publicznej  nie ma zastosowania (art.1.ust.2.).
Obowiązują wówczas inne zasady rozpatrywania wniosków oraz ewentualnej odpłatności.  W przypadku złożenia wniosku z powołaniem się na ustawę o dostępie do informacji  publicznej w sprawie nie podlegającej przepisom tej ustawy, zainteresowany zostanie powiadomiony o właściwym sposobie załatwienia sprawy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy
Pierwsza publikacja
Bienia Renata 2019-01-21 15:30
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
32
do góry