• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Podstawy prawne dot. funkcjonowania

Podstawy prawne dot. funkcjonowania

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy

POSTANOWIENIA OGÓLNE:
§ 1.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy zwany dalej GOPS jest jednostką budżetową działającą na podstawie:

 1. Uchwały Nr VIII/50/90 Gminnej Rady Narodowej w Nędzy z dnia 27 lutego 1990 roku w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy,
 2. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 163 z późn. zm.),
 3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.),
 4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),
 5. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 581 z późn. zm.),
 6. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011r. Nr 127 poz.721 z późn. zm.),
 7. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. z 2011r. Nr 231 poz. 1375 z późn. zm.),
 8. Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 114 z późn. zm.),
 9. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r. poz. 966 z późn. zm.),
 10. Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2016r. poz.169 z późn. zm.),
 11. Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1202 z późn. zm.),
 12. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014r, poz. 1786 z późn. zm.),
 13. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 332 z późn. zm.),
 14. ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r. poz. 1390 z późn. zm.),
 15. ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania " (Dz. U. z 2005r. Nr 267 poz.2259 z późn. zm.),
 16. Zarządzenia Wójta Gminy Nędza Nr 0050.162.2011r.z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (w zakresie obsługi organizacyjno -technicznej Zespołu oraz jego grup roboczych).
 17. ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016r.poz. 162 z późn. zm.),
 18. ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r. poz. 1863 z późn. zm.),
 19. ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015r. poz. 1286 z późn. zm.),
 20. ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016r. poz. 224 z późn. zm.),
 21. ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz.195 z późn. zm.),
 22. oraz innych przepisów prawa dotyczących gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie pomocy społecznej,
 23. niniejszego statutu.”;

§ 2.

GOPS jest gminną jednostką organizacyjną Gminy Nędza prowadzącą działalność finansową na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych.

§ 3.

Nadzór nad GOPS sprawuje Wójt Gminy Nędza.

§ 4.

Siedziba GOPS znajduje się w Nędzy, ul. Leśna 1.

§ 5.

Obszar działania GOPS obejmuje Gminę Nędza.


CELE I ZADANIA GOPS
§ 6.

Celem działania GOPS jest:

 1. pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, a także zapobieganie powstawaniu takich sytuacji;
 2. wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych oraz życiowego usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.

§ 7.

GOPS realizuje zadania własne gminy i zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej określone w ustawie o pomocy społecznej.

§ 8.

Zadania GOPS obejmują w szczególności:

 1. przyznawanie i wypłacanie przyznanych ustawą świadczeń;
 2. pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową mającą na celu udzielanie pomocy osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi;
 3. prowadzenie i rozwijanie niezbędnej infrastruktury socjalnej;
 4. analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
 5. realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
 6. rozwijanie innych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.


§ 9.

GOPS w ramach prowadzenia działalności statutowej realizuje zadania:

 1. własne Gminy Nędza, w szczególności o charakterze obowiązkowym;
 2. zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Gminę Nędza.


§ 10.

GOPS może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami prawa.

§ 11.

GOPS współdziała z prowadzącymi na terenie Gminy Nędza działalność organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji określonych zadań pomocy społecznej.

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA
§ 12.

 1. GOPS kieruje i reprezentuje na zewnątrz Kierownik, zatrudniany przez Wójta Gminy Nędza.
 2. Kierownik GOPS
  1. działa na podstawie pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Wójta Gminy;
  2. dokonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pozostałych pracowników GOPS.
  3. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Kierownika dokonuje Wójt Gminy Nędza.

§ 13.

Strukturę organizacyjną GOPS, zakres obowiązków pracowników GOPS określa regulamin organizacyjny ustalony przez kierownika GOPS, po uzgodnieniu z Wójtem Gminy.

GOSPODARKA FINANSOWA
§ 14.

 1. GOPS jest jednostką budżetową, której dochody i wydatki objęte są w całości budżetem Gminy Nędza.
 2. Mienie GOPS jest mieniem komunalnym.

§ 15.

 1. GOPS prowadzi działalność na podstawie rocznego planu finansowego.
 2. Rachunkowość prowadzona jest zgodnie z przepisami obowiązującymi w jednostce budżetowej.
 3. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową GOPS ponosi kierownik i główny księgowy w zakresie ustalonym ustawą o finansach publicznych oraz aktami wykonawczymi do ustawy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 16.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego statutu wymagają formy pisemnej i są wprowadzone w trybie właściwym do jego uchwalenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy
Pierwsza publikacja
Bienia Renata 2019-01-03 14:40
Aktualizacja publikacji
Bienia Renata 2019-01-07 14:31
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
269
do góry