• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Dane GOPS/Dane adresowe

Dane adresowe

Dane adresowe

 • ul. Jana Pawła II 41A/1, 47-440 Nędza
 • tel.: 32 410 20 50
 • kierownik: Renata Bienia

Godziny urzędowania:

 • poniedziałek od 7:00 do 16:00
 • wtorek, środa, czwartek od 7:00 do 15:00
 • piątek od 7:00 do 14:00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest budżetową jednostką organizacyjną gminy Nędza, utworzoną w celu realizacji zadań własnych i zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej. Działalność jednostki jest finansowana w zakresie zadań własnych ze środków budżetu gminy Nędza, a w zakresie zadań zleconych ze środków przekazanych przez administrację rządową na realizację ich zadań.

Ośrodkiem kieruje kierownik, który działa jednoosobowo i odpowiada za całokształt działalności. Zwierzchnikiem służbowym kierownika jest wójt gminy. Za właściwą realizację zadań jednostki oraz za prawidłowe wykorzystanie powierzonych środków finansowo-rzeczowych kierownik ośrodka odpowiada przed Radą Gminy, której składa coroczne sprawozdanie z działalności i przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej. Zakres obowiązków i kompetencji kierownika określony jest w statucie jednostki.

Szczegółowa struktura organizacyjna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej opisana jest w Regulaminie organizacyjnym.

GOPS udzielając pomocy ma na celu zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w godnych warunkach, w tym również przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. GOPS wspomaga również rodziny w przezwyciężaniu trudnych sytuacji, których nie mogą oni pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Do głównych zadań realizowanych przez ośrodek należy:

 • tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej;
 • analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej;
 • przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawami świadczeń finansowanych z budżetu gminy oraz przez administrację rządową;
 • pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin;
 • prowadzenie pracy socjalnej skierowanej na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy
Pierwsza publikacja
Bienia Renata 2018-10-30 10:16
Aktualizacja publikacji
Bienia Renata 2023-12-11 15:06
Wytworzenie publikacji
Renata Bienia 2023-09-11 15:06
Zatwierdzenie
Renata Bienia 2023-09-11 15:06
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
218
do góry