• język migowy
BIP
Grafika BIP

Zasiłek stały

KTO MOŻE OTRZYMAĆ ZASIŁEK STAŁY?
Zasiłek stały przysługuje:

 • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (wynoszącego 634 zł),
 • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (wynoszącego 514 zł na osobę w rodzinie).

Zasiłek stały nie przysługuje, jeżeli:

 • osoba otrzymuje rentę socjalną;
 • osoba otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne;
 • osoba otrzymuje specjalny zasiłek opiekuńczy;
 • osoba otrzymuje dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania;
 • osoba otrzymuje zasiłek dla opiekuna.

WYSOKOŚĆ ZASIŁKU STA ŁEGO ORAZ SPOSÓB WYPŁATY

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
 • w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie;

Kwota zasiłku nie może być wyższa niż 604 zł miesięcznie i nie niższa niż 30 zł miesięcznie.

Zasiłek stały przyznaje się bezterminowo:

 • w przypadku niezdolności do pracy z tytułu wieku - w przypadku osiągnięcia wieku emerytalnego określonego w artykule 24 ustęp 1 oraz artykule 27 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
 • w przypadku, gdy orzeczenie jest wydane na czas nieokreślony.

Zasiłek stały przyznaje się na okres:

 • w przypadku gdy orzeczenie ma charakter okresowy.

W przypadku złożenia przez osobę, która nie posiada orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wniosku o przyznanie zasiłku stałego wraz z wymaganą dokumentacją oraz potwierdzeniem złożenia wniosku o przyznanie świadczenia uzależnionego od niezdolności do pracy albo wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności postępowanie zawiesza się do dnia dostarczenia orzeczenia jeżeli osoba spełnia pozostałe warunki do otrzymania zasiłku stałego z wyłączeniem warunku całkowitej niezdolności do pracy.

Na okres zawieszenia postępowania przyznaje się z urzędu zasiłek okresowy w wysokości i na zasadach określonych w art. 38 ustawy o pomocy społecznej.

Jeżeli orzeczenie zostanie dostarczone w terminie 60 dni od dnia jego otrzymania, zawieszone postępowanie podejmuje się, a prawo do zasiłku stałego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o przyznanie zasiłku stałego wraz z potwierdzeniem.

Jeżeli orzeczenie zostanie dostarczone po upływie 60 dni od dnia jego otrzymania, zawieszone postępowanie podejmuje się, a prawo do zasiłku stałego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym dostarczono orzeczenie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy
Pierwsza publikacja
Bienia Renata 2019-01-09 11:38
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
5
do góry