• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Działalność/Program "Dobry Start" 300 Plus/Świadczenia z programu "Dobry start"

Świadczenia z programu "Dobry start"

Komu przysługuje świadczenie Dobry start?

 1. Wniosek o świadczenie może złożyć:
  • rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej - rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej/regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej
  • pełnoletnia osoba ucząca się
 2. Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci lub osoby uczące się do ukończenia przez nie:
  • 20 roku życia
  • 24 roku życia - w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności

Kryterium dochodowe

Brak

Wysokość świadczenia

300 zł raz w roku

Świadczenie dobry start nie przysługuje:

Jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia Dobry start będą przyjmowane:

 • od 1 lipca do 30 listopada- w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną,
 • od 1 sierpnia do 30 listopada- w przypadku wniosków składanych drogą tradycyjną (listownie lub osobiście)

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Wnioski złożone po upływie w/w terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do 30 września.
W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, wypłata następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.

Wnioski można składać w dowolnie wybrany przez siebie sposób:

 1. Drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego wybranych banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną
 2. Posiadając bezpieczny podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym e-PUAP możesz złożyć wniosek elektroniczny za pomocą portalu Emp@tia
 3. Drogą pocztową na adres:

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Jana Pawła II 41a/1, 47-440 Nędza
  z dopiskiem „Dobry start”
 4. Jeśli nie masz możliwości złożenia wniosku w formie elektronicznej, możesz udać się do Siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy ul. Jana Pawła II41a/1

JEDNAK DOPIERO OD DNIA 1 SIERPNIA 2018 ROKU

Przyznanie świadczenia Dobry start

Przyznanie świadczenia Dobry start nie wymaga wydania decyzji.
W przypadku podania adresu poczty elektronicznej Ośrodek prześle Wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia.

Odmowa przyznania świadczenia Dobry start

Odmowa przyznania świadczenia kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach (składa się je w Kancelarii Ośrodka, parter pok. 1)
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Opłaty

Brak

UWAGA!

Wypłata świadczenia zostanie zrealizowana niezależnie od otrzymania informacji o przyznaniu świadczenia Dobry start.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy
Pierwsza publikacja
Bienia Renata 2019-01-09 08:50
Aktualizacja publikacji
Bienia Renata 2019-01-09 09:06
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
11
do góry